El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Certificació energètica d'edificis Inici

La Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, estableix la obligació de posar a disposició dels compradors o ususaris dels edificis, un certificat d'eficiència energètica. Aquesta Directiva ha estat articulada mitjançant El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis de nova construcció. Aquest Reial Decret va entrar en vigor el 31 d'abril de 2007, i, després d'un període de 6 mesos d'aplicació voluntària, esdevindrà obligatori a partir del 31 d'octubre de 2007.
El Reial Decret 47/2007 és d'aplicació a tots els edificis de nova construcció. També és d'aplicació a les modificacions, reformes o rehabilitacions d'edificis existents, amb una superfície útil superior a 1000 m2, en els quals es renovi més del 25% del total de la seva superfície. A partir del proper dia 31 d'octubre de 2007, els projectes d'edificicacions que sol·licitin la llicència d'obres hauran de justificar el compliment de l'esmentat Reial Decret, i per a l'obtenció de la llicència s'haurà de presentar la certificació energètica en fase de projecte. Aixó es traduirà en que els compradors o usuaris d'aquestes edificacions podran disposar d'un certificar d'eficiència energètica del seu nou habitatge.
Enginyeria Enginytech realitza l'avaluació d'eficiència energètica en fase de projecte de cases aïllades i d'edificis d'habitatges, per tal que el promotor pugui oferir als futurs compradors o llogaters el corresponent certificat d'eficiència energètica de l'habitatge. Aquest certificat serà específic de cada habitatge, i, mitjançant l'etiqueta d'eficiència, li assignarà una "Classe d'Eficiència Energètica", que variarà des de la classe A per als habitatges energèticament més eficients, fins a la classe G per als menys eficients.