El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Monogràfic d' enginyeria: Els passos per obrir un restaurant Inici

Distinció entre bar, restaurant i bar restaurant: El Decret 317/1994, de 4 de novembre, distingeix entre restaurants, bars, i bars restaurants. Els bars són establiments que disposen de servei de barra, tot i que també poden disposar d'una zona amb taules. En qualsevol cas, només poden oferir begudes, tapes i entrepans freds o calents. Els restaurants, en canvi, són establiments que disposen de cuina i servei de menjador. Els bars restaurant son bars amb cuina, que disposen de la infrastructura suficient per a oferir un menú de menjars al migdia.

Obrir un bar : Tal i com ja s'ha comentat, un bar és un establiment que disposa de barra (amb o sense zona de taules), i que pot oferir begudes, tapes i entrepans. La llista de preus s'ha d'exhibir a l'interior del local (no cal que estigui exposada fora), i ha d'estar, almenys, en català. S'entén que els preus inclouen els impostos, a menys que s'especifiqui el contrari. Els passos per obrir un bar són els següents:
En primer lloc, cal obtenir la llicència d'activitat municipal de bar o cafeteria. Enginyeria Enginytech som especialistes en la obtenció de llicències d'activitats.
En segon lloc, cal inscriure l'empresa en el Registre d'Empreses i activitats turístiques, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat.
En tercer lloc, cal obtenir una placa identificativa, homologada, que s'haurà de col·locar a l'exterior de l'establiment. La identificació consisteix en una B blanca sobre fons blau, indicativa dels bars.
En quart lloc, cal obtenir fulls model de reclamació i disposar-ne a l'establiment. A més, s'haurà d'anunciar a l'establiment l'existència d'aquests fulls de reclamació.

Obrir un Restaurant: Els restaurants són establiments que disposen de servei de cuina i de menjador. A diferència dels bars, els restaurants han d'exhibir la llista de preus tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. Els passos per a obrir un restaurant són els següents:
En primer lloc, cal obtenir la llicència d'activitat municipal de restaurant. A Barcelona, els restaurants s'inclouen dins l'Annex III.1 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i cal tramitar la llicència amb el corresponent projecte d'activitats i obres, si escau.
En segon lloc, cal sol·licitar una autorització d'obertura i inscriure l'empresa en el Registre d'Empreses i activitats turístiques. Aquests dos tràmits es poden fer conjuntament amb el mateix imprès i documentació. Per a obtenir aquesta autorització d'obertura, també s'haurà d'adjuntar un projecte tècnic de l'establiment, amb plànols indicatius i representatius de l'establiment, i una còpia de la llicència municipal.
En tercer lloc, caldrà obtenir la placa identificativa, (una R blanca sobre fons blau en el cas de restaurants, o les lletres R i B sobre fons blau en el cas de bar restaurant), i col·locar-la de manera visible.
Finalment, caldrà disposar dels fulls de reclamació pertinents. A més, l'establiment haurà de complir, en funció de la seva ocupació, amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones disminuïdes físicament. Enginyeria Enginytech també s'encarrega de fer estudis d'accessibilitat d'establiments per tal d'apaptar els locals a la normativa d'accessibilitat per a persones minusvàlides.