Monogràfic d' enginyeria: Com obtenir la llicència ambiental Inici

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats: El passat 11 de desembre de 2009 es va publicar la llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei va entrar en vigor l'onze d'agost de 2010, i regula el procès per a la obtenció de la llicència ambiental corresponent per a les activitats econòmiques. En concret, la llei extableix 5 règims d'intervenció diferents: l'Autorització Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental, la Declaració d'Impacte Ambiental amb una Autorització Substantiva, la Llicència Ambiental amb Decisió Prèvia sobre la Declaració d'Impacte, la Llicència Ambiental i la Comunicació Ambiental.

L'Autorització Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental: Exemples d'activitats que requerixen d'una Autorització Ambiental Substantiva amb Declaració d'Impacte Ambiental son les següents: centrals de producció d'energia elèctrica per mitjà de procesos de combustió de potència superior als 50 MW, refineries, fàbriques d'automòbils amb una superfície superior als 30.000 m2, i parcs temàtics amb una superfície superior a les 20 hectàrees, entre moltes altres.
Enginyeria Enginytech dissenya l'Estudi d'Impacte Ambiental, el Projecte Bàsic, l'informe urbanístic previ per a l'Ajuntament corresponent, i en cas necessari, l'estudi de les característiques del sòl en que s'ubicarà l'activitat, així com també tota la documentació preceptiva que demana la legislació vigent en matèria d'accidents greus.

Declaració d'Impacte Ambiental amb Autorització Substantiva: Exemples d'activitats que requereixen d'una Declaració d'Impacte Ambiental amb Autorització Substantiva son les següents: Parcs eòlics amb més de 5 aerogeneradors, amb una potència superior a 10 MW o que estiguin situats a menys de 2 km d'un altre perc eòlic; Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior a 6 hectàrees i que es troben instal·lades en sòl no urbanitzable, i activitats extractives entre d'altres.
A Enginytech dissenyem l'Estudi d'Impacte Ambiental i els projectes d'implantació de parcs fotovoltaics, parcs eòlics i altres instal·lacions subjectes a aquest règim d'intervenció.

Llicència Ambiental amb Decisió Prèvia sobre la Declaració d'Impacte Ambiental: Qualsevol activitat de rellevància ambiental relativament escasa que vulgui implantar-se en zones protegides declarades PEIN, en zones humides de protecció especial o en zones incloses dins la Xarxa Natura 2000, s'ha de sotmetre com a mínim, al règim de llicència ambiental amb decisió prèvia sobre la declaració d'impacte.
A Enginytech definim exactament la ubicació més favorable per a l'activitat, amb sistemes de representació cartogràfica que ens ajuden a determinar si la ubicació pertany o no a alguna categoria protegida.
Llicència Ambiental: Exemples d'activitats que requereixen d'una Llicència Ambiental son les següents: Tallers de planxa i pintura de cotxes, grans hotels, antenes de telefonia mòbil emplaçades en ciutats i pobles, benzineres, i moltes altres.
A Enginyeria Enginytech dissenyem el Projecte Bàsic amb Estudi Ambiental que exigeix la llei per a la implantació de l'activitat i la obtenció de la Llicència Ambiental.
Els nostres Enginyers l'ajudaran a obtenir la Llicència Ambiental del seu negoci.
 
Comunicació Ambiental: Exemples d'activitats que requereixen d'una Comunicació Ambiental son les següents: centres geriàtrics, centres de diagnosi per la imatge, centres veterinaris, hotels petits i mitjans, antenes de telefonia mòbil en sòl no urbanitzable, centres docents, establiments comercials, entre moltes altres. Enginytech prepara la documentació per a obtenir el Certificat de Compatibilitat Urbanística, requisit previ per a presentar la comunicació ambiental. Així mateix, Enginytech també dissenya el Projecte Bàsic amb Memòria Ambiental per a l'activitat i poder obtenir la comunicació favorable.