El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
L'Autorització, la Llicència i la Comunicació ambiental Inici

La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: La Llei 20/2009 estableix el procediment per a implantar en el territori qualsevol activitat que tingui incidència en el medi ambient. La Llei té l'objectiu d'assolir un alt nivell de protecció de les persones i el medi ambient; afavorir el desenvolupament sostenible; contribuir a fer efectius els principis d'eficiència i servei a la ciutadania; i facilitar l'activitat productiva de manera respectuosa amb el medi ambient.

Classificació per incidència: La Llei 20/2009 transposa la Directiva 2008/1/CE (Directiva que va derogar i substituir l'antiga 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la contaminació - IPPC) i classifica totes les activitats en 3 annexos, en funció de la seva incidència en el medi ambient: Annex I (activitats sotmeses al procediment d'Autorització ambiental); Annex II (activitats sotmeses al procediment de Llicència ambiental) i Annex III (activitats sotmeses al procediment de Comunicació ambiental). Avui en dia, una nova Directiva europea, la 2010/75/UE, ha superat aquest marc normatiu.
L'Autorització ambiental: L'Autorització ambiental és el procediment més complex per a implantar una activitat en el territori. Hi estan subjectes aquelles activitats que tenen un impacte ambiental més fort sobre el territori, com les refineries, les centrals de producció d'energia elèctrica a partir de combustibles fóssils amb una potència superior als 50 MW; els escorxadors amb una capacitat de tractament superior a 50 tones diàries; cimenteres i granges de porcs amb una capacitat superior a les 2.000 places, entre d'altres activitats.
La Llicència ambiental: Estan subjectes al procediment de Llicència ambiental aquelles activitats que tenen una incidència notable en el medi ambient, com per exemple les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència compresa entre els 2 i els 50 MW; els generadors de vapor amb una capacitat de producció superior a les 4 tones per hora; les instal·lacions d'extracció de sal marina; les instal·lacions de laminatge en calent amb una capacitat de producció de fins a 20 tones per hora; i els procesos de forja, estampació i sinterització de metalls.També estan subjectes a la Llicència ambiental els camps de golf; els tallers de vehicles que disposen de servei de pintat o planxisteria; les benzineres; els hospitals; els hotels amb més de 400 places; i les instal·lacions per al rentat de vehicles, entre d'altres activitats.
La Comunicació ambiental: Amb el procediment de Comunicació ambiental l'empresari comunica a l'Administtració l'inici immediat de l'activitat econòmica, i pot començar a treballar tranquil·lament. A Enginytech preparem tota la documentació tècnica i administrativa obligatòria per a efectuar la Comunicació ambiental i que l'empresari pugui començar a treballar de forma immediata. Estan subjectes al procediment de Comunicació ambiental els centres geriàtrics; els centres veterinaris; tots els hotels amb un nombre de places inferior a les 400; els centres docents; i els establiments de turisme rural, entre d'altres activitats.
 
Les activitats innòcues: Les activitats innòcues no estan incloses a la Llei 20/2009, però estan subjectes a tota la normativa sectorial de prevenció d'incendis, accessiblitat per a minusvàlids, i sorolls. En aquest cas, cal comprobar i justificar el compliment de la normativa d'aplicació i adaptar el local, en cas necessari. Es tracta fonamentalment de petits establiments comercials.