El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Plans d'Autoprotecció Inici

El Decret de la Generalitat 82/2010, de 29 de juny, determina quines son les activitats i centres que s'han de dotar obligatòriament d'un Pla d'Autoprotecció, amb formació específica per al personal que hi treballa. Aquestes activitats son les que estan regides per reglamentació sectorial específica, tals com activitats industrials i d'emmagatzematge de productes químics, activitats d'investigació amb risc biològic o químic, infraestructures de transport (túnels amb una longitud superior a 1000 m, ports, aeroports, gasoductes...), infraestructures energètiques (instal·lacions nuclears, preses i embassaments) i activitats d'espectacles públics i recreatives tals com discoteques i sales de festa amb capacitat superior a 2.000 persones.
 
Altres activitats que obligatòriament han de disposar de Pla d'Autoptotecció son totes les infraestructures crítiques per a la comunitat (com per exemple infraestructures d'abastament d'aigua), estacions i intercanviadors de tren, metro o qualsevol altre medi de transport amb capacitat igual o superior a 1.500 persones, autopistes de peatge, centrals de producció d'energia elèctrica de capacitat igual o superior a 50 MW, Hospitals amb més de 200 llits, centres docents de capacitat superior a 2.000 persones, i urbanitzacions situades a prop de zones forestals.
A Enginytech disposem de personal tècnic amb la formació necessària per a elaborar Plans d'Autoprotecció. A més, impartim la formació adient que necessiten les persones que treballen en centres o activitats d'especial risc, com el personal de manteniment d'instal·lacions industrials i d'infraestructures, personal de seguretat i d'atenció al públic de teatres i sales de festa, etc. Finalment, impartim formació per a enginyers i personal tècnic per tal que també puguin elaborar plans d'autoprotecció.