687 540 370
Select Page

Monogràfic d’enginyeria:

Com obtenir la llicència ambiental

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

El passat 11 de desembre de 2009 es va publicar la llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei va entrar en vigor el 11 d’agost de 2010, i regula el procés d’obtenció de la llicència ambiental per a les diferents activitats econòmiques. En concret, la llei estableix 5 règims diferents d’intervenció administrativa: l’Autorització Ambiental amb Declaració d’Impacte Ambiental, la Declaració d’Impacte Ambiental amb Autorització substantiva, la Llicència Ambiental amb Decisió Prèvia sobre la Declaració d’Impacte, la Llicència Ambiental i la Comunicació Ambiental .

L’Autorització Ambiental amb Declaració d’Impacte Ambiental

Exemples d’activitats que requereixen d’una autorització ambiental amb Declaració d’Impacte Ambiental són les següents: centrals de producció d’energia elèctrica per mitjà de processos de combustió de potència superior als 50 MW, refineries, fàbriques d’automòbils amb una superfície superior als 30.000 m2 i parcs temàtics amb una superfície superior a les 20 hectàrees, entre moltes altres activitats.
Enginyeria Enginytech dissenya l’Estudi d’Impacte Ambiental, el projecte bàsic, l’informe urbanístic previ per a l’Ajuntament corresponent i, en cas necessari, realitza també l’estudi sobre les característiques de terra on s’ubicarà l’activitat, així com tota la documentació preceptiva en matèria d’accidents greus, si cal.

Declaració d’Impacte Ambiental amb Autorització substantiva

Exemples d’activitats que requereixen d’una Declaració d’Impacte Ambiental amb Autorització substantiva són les següents: Parcs eòlics que compten amb més de 5 aerogeneradors, amb una potència superior als 10 MW o que estiguin situats a menys de 2 km d’un altre parc eòlic ; Instal·lacions fotovoltaiques de superfície superior a les 6 hectàrees i que es troben situades en sòl no urbanitzable, així com activitats extractives, entre d’altres. En Enginyeria Enginytech dissenyem l’Estudi d’Impacte Ambiental i els Projectes d’Implantació de parcs fotovoltaics, parcs eòlics i altres instal·lacions subjectes a aquest règim d’intervenció.

Llicència Ambiental amb Decisió Prèvia sobre la Declaració d’Impacte Ambiental

Qualsevol activitat amb una rellevància ambiental relativament escassa i que pretengui implantar-se en zones protegides declarades al PEIN, en zones humides protegides o que es troben incloses en la Xarxa Natura 2000, s’ha de sotmetre, com a mínim, a el règim de llicència ambiental amb decisió prèvia sobre la declaració d’impacte ambiental. En Enginytech definim la ubicació més correcta per a la seva activitat, dissenyant les mesures correctores en cas que es trobi en alguna de les zones protegidas.El passat 11 de desembre de 2009 es va publicar la llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei va entrar en vigor el 11 d’agost de 2010, i regula el procés d’obtenció de la llicència ambiental per a les diferents activitats econòmiques. En concret, la llei estableix 5 règims diferents d’intervenció administrativa: l’Autorització Ambiental amb Declaració d’Impacte Ambiental, la Declaració d’Impacte Ambiental amb Autorització substantiva, la Llicència Ambiental amb Decisió Prèvia sobre la Declaració d’Impacte, la Llicència Ambiental i la Comunicació Ambiental .

Llicencia Ambiental

Exemples d’activitats que precisen d’una Llicència Ambiental per al seu funcionament són les següents: tallers de planxa i pintura, grans hotels, antenes de telefonia mòbil instal·lades en ciutats i pobles, gasolineres i moltes altres.
En Enginyeria Enginytech vam dissenyar el projecte bàsic amb estudi ambiental que exigeix la llei per a la implantació de l’activitat i l’obtenció de la llicència ambiental.
Els nostres enginyers l’ajudaran a obtenir la llicència ambiental del seu negoci.

Comunicació Ambiental

Exemples d’activitats que precisen d’una Comunicació Ambiental són les següents: centres geriàtrics, centres de diagnòstic a través de la imatge, centres veterinaris, hotels petits i mitjans, antenes de telefonia mòbil en sòl no urbanitzable, centres docents, establiments comercials i moltes altres .
Enginytech prepara la documentació que necessita per obtenir el Certificat de Compatibilitat Urbanística, requisit imprescindible per presentar la sol·licitud de Comunicació Ambiental.