687 540 370
Select Page

El Decret de la Generalitat 82/2010, de 29 de juny, determina quines són les activitats i centres que han de dotar-se obligatòriament d’un Pla d’Autoprotecció, amb formació específica per al personal que treballa en aquests centres. Aquestes activitats són les que estan regides per reglamentació sectorial específica, com ara activitats industrials i d’emmagatzematge de productes químics, activitats de recerca amb risc biològic o químic, infraestructures de transport (túnels amb una longitud superior a 1.000 m, ports, aeroports, gasoductes …), infraestructures energètiques (instal·lacions nuclears, preses i embassaments) i activitats d’espectacles públics i recreatives tals com discoteques, sales de festa i teatres amb una capacitat superior a les 2.000 persones.

Altres activitats que obligatòriament han de disposar de Pla d’Autoprotecció són totes les infraestructures crítiques per a la comunitat (com ara infraestructures de proveïment d’aigua), estacions i intercanviadors de tren, metro o qualsevol altre mitjà de transport amb capacitat igual o superior a 1.500 persones , autopistes de peatge, centrals de producció d’energia elèctrica amb una capacitat superior a 50 MW, Hospitals amb més de 200 llits, centres docents amb capacitat per a més de 2.000 alumnes i les urbanitzacions situades a prop de zones forestals.

En Enginytech comptem amb personal tècnic amb la formació necessària per elaborar Plans d’Autprotección. A més, impartim la formació necessària que necessiten les persones que treballen en centres o activitats d’especial risc, com a personal de manteniment d’instal·lacions industrials i infraestructures, personal de seguretat i atenció a el públic en teatres i sales de festa, etc. Finalment, impartim formació a enginyers i personal tècnic per elaborar plans d’autoprotecció.