687 540 370
Select Page

Seguretat en el treball: és la tècnica preventiva que té per objecte eliminar o disminuir el risc que es produeixin els accidents de treball. Així doncs, el primer pas és identificar els possibles riscos que es donen en la seva empresa o organització. A continuació s’han d’avaluar i mesurar aquests riscos mitjançant tècniques estandarditzades i utilitzant les variables de conseqüència, exposició a el risc i probabilitat. Com a última fase, es procedeix a l’adopció dels controls i correccions més adequats perquè el risc no es materialitzi en accident de treball.

Higiene industrial: la higiene industrial tracta de prevenir la malaltia professional i altres patologies que tenen el seu origen en el treball. Identifica, avalua i controla els factors ambientals que puguin afectar la salut de treballador. L’objectiu final de la higiene industrial és la prevenció tècnica de la malaltia professional. Per a això és necessari identificar els mitjans agressius que es donen en el lloc de treball, adoptar mesures eficaces per protegir els treballadors exposats i formar el personal directiu i als treballadors en la protecció de la salut.

Ergonomia i psicosociologia aplicada: L’ergonomia és el conjunt de tècniques que tenen per objecte l’adaptació de la feina a la persona mitjançant el disseny i concepció de el lloc de treball. La psicosiología és el conjunt de tècniques que tracten de l’adaptació de l’treballador a les pressions originades pels factors psicosocials.